„Akcja Realizacja – Akademia Zmian Lokalnych” to projekt mający na celu wzmocnienie aktywnego uczestnictwa i świadomości obywatelskiej młodych ludzi na Opolszczyźnie.

Ponadto jego celem będzie wzmocnienie ciał dialogu z udziałem młodych ludzi w regionie (w szczególności rad młodzieżowych, ale też aktywności młodzieży w radach dzielnic, radach sołeckich itd.) i zwiększenie kompetencji potencjału oddziaływania młodych liderów wchodzących w skład tych forów dialogu.

Projekt ma za zadanie wyposażenie młodych liderów, działających w młodzieżowych radach miast i gmin i innych formach ciał dialogu w kompetencje i narzędzia pozwalające na efektywną, partnerską współpracę z władzami lokalnymi i udział w podejmowaniu decyzji, jak również skuteczne animowanie działań lokalnych, w szczególności zwiększania uczestnictwa młodych ludzi w tych działaniach. Odpowiada na kluczowe potrzeby z punktu widzenia wzmacniania tej aktywności i świadomości obywatelskiej.

Dostarcza wiedzy i umiejętności zastosowania mechanizmów, które dotychczas najrzadziej były wykorzystywane przez MRM-y i młodych liderów (takie jak inicjatywa lokalna, budżet obywatelski czy inne narzędzia partycypacyjne) i daje możliwość sprawdzenia się w rzeczywistym działaniu.

Jednocześnie jest kolejnym krokiem w realizacji działań na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej młodych ludzi na Opolszczyźnie i rozwinięcia rad młodzieżowych – po działaniach wprowadzających, w ramach których powstawały (i powstają obecnie kolejne) młodzieżowe rady, i działaniach edukacyjnych pozwalających na zdobycie przez młodych radnych podstawowych umiejętności, czas na stworzenie platformy do ich dalszego wzmocnienia i rozwoju i możliwości zdobywania kolejnych, różnorodnych doświadczeń.

Dzięki wsparciu w ramach projektu, w tym w szczególności opiece mentora, młodzi ludzie działający w młodzieżowych radach zrealizują swoje często pierwsze przeprowadzone od początku do końca inicjatywy.

Zaś młodzi liderzy działający w innych ciałach dialogu (radach sołeckich, radach dzielnic itp.) podniosą swoje kompetencje prowadzące do możliwości partnerskiej współpracy w środowisku lokalnym z dorosłymi i samodzielnej realizacji projektów.

Dla osiągnięcia tych celów na projekt złoży się zestaw uzupełniających się działań:

> wydarzenie inauguracyjne

> cykl edukacyjny skierowany do młodych liderów wchodzących w skład młodzieżowych rad, rad miejskich, rad sołeckich, rad dzielnic, rad pożytku, samorządów uczniowskich, samorządów studenckich, organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania, grup nieformalnych itd. (z podziałem na grupy warsztatowe wg wieku i pola działania uczestników)

> długofalowe indywidualne wsparcie mentora, wspierającego w planowaniu i realizacji inicjatyw oraz rozwoju liderskim

> cykl inicjatyw lokalnych, poprzedzonych przeprowadzeniem diagnozy lokalnej w oparciu o konsultacje, wykorzystujących m.in. działające lokalnie formy partycypacyjne (inicjatywa lokalna, budżet obywatelski itp.)

> wakacyjny obóz młodych liderów obywatelskich

> seminarium podsumowujące.


Działaniom tym towarzyszyć będą różnorodne przedsięwzięcia promocyjne – kampania medialna, stworzenie filmów promocyjnych prezentujących młodych liderów i ich inicjatywy, konferencje prasowe, co pozwoli na zwiększenie zainteresowania projektem i przyczyni się do zwrócenia szerszej uwagi na wagę wzmacniania partycypacji młodzieży i rozwijania jej narzędzi.

Działania realizowane w okresie 1.06.2021-31.12.2022 r.

Wartość dofinansowania: 260 980 zł


Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030