O Projekcie

Projekt „Inspirują – decydują! Rozwój partycypacji młodzieżowej na Opolszczyźnie” to cykl działań na rzecz wzmacniania aktywnego uczestnictwa i świadomości obywatelskiej młodych ludzi, wykorzystujących innowacyjne w skali regionu i autorskie narzędzia wsparcia środowisk młodzieżowych, szczególnie młodzieżowych rad.

Celem projektu jest zwiększenie stopnia aktywnej i świadomej partycypacji młodych ludzi w życiu publicznym na terenie województwa opolskiego, w szczególności podniesienie wiedzy, umiejętności i świadomości młodzieży wchodzącej w skład rad młodzieżowych w regionie oraz wzrost kompetencji opiekunów rad i osób odpowiedzialnych za sprawy młodzieżowe w samorządach lokalnych i regionalnych.

Dla realizacji tych celów na projekt składa się zestaw uzupełniających się działań:

> pilotażowy program wsparcia dla 6 młodzieżowych rad poprzez objęcie ich indywidualnym tutoringiem,

> warsztaty dla młodych (świeżo wybranych lub tworzących się) młodzieżowych rad,

> inicjatywy konsultacyjne, realizowane przez młodych radnych w ich miejscowościach,

> seminarium dla opiekunów MRM,

> wizyta studyjna prezentująca dobre praktyki w zakresie narzędzi polityki młodzieżowej w innych województwach w Polsce,

> kongres młodzieżowy, skierowany do rad młodzieżowych, samorządów szkolnych i młodych liderów


Projekt „Inspirują – Decydują! Rozwój partycypacji młodzieżowej na Opolszczyźnie” finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.