Projekt „Wiatr młodzieży – dla lokalnej współpracy” („Wind of youth for local cooperation”) miał na celu wzmocnienie dialogu pomiędzy młodzieżą a decydentami w województwie opolskim, zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w procesy decyzyjne, rozwinięcie partnerskiej współpracy i stworzenie podstaw do dalszych działań.

Celami szczegółowymi projektu były:

– upowszechnienie idei dialogu usystematyzowanego w woj. opolskim

– zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w życie publiczne i podejmowanie decyzji

– stworzenie platformy do partnerskiej debaty pomiędzy młodzieżą a lokalnymi i regionalnymi władzami,

– uświadomienie młodym ludziom że mogą mieć wpływ na otaczającą ich rzeczywistość,

– podniesienie wiedzy nt. działania samorządu,

– zwiększenie świadomości obywatelskiej i społecznej młodych ludzi

– wypracowanie narzędzi i strategii działania na rzecz młodzieży w regionie

Na projekt złożyły się następujące działania:

– seminarium międzynarodowe dot. polityki młodzieżowej

– wspólne warsztaty dla młodzieży i przedstawicieli władz

– praca w zespołach roboczych

– lokalne konsultacje

– wizyta studyjna w Katalonii

– konferencja podsumowująca

Najważniejszym rezultatem projektu było wspólne wypracowanie przez młodzież i przedstawicieli władz założeń regionalnej strategii dla młodzieży w 5 obszarach: aktywność społeczna i obywatelska, edukacja i rynek pracy, transport, zdrowie i ekologia, kultura, sport i rekreacja. Było to działanie innowacyjne na skalę ogólnopolską, jako że powstały materiał jest pierwszym takim w Polsce.

Projekt służył również wymianie doświadczeń i dobrych praktyk na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.


Projekt „Wiatr młodzieży – dla lokalnej współpracy”, realizowany w ramach programu ERASMUS+, Akcji 3: Rozwój polityki młodzieżowej, z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.