Projekt „No limits – All together” to wymiana młodzieżowa, w której udział wzięli młodzi ludzie w wieku od 14 do 17 roku życia z Hiszpanii i Polski. Wymiana dotyczyła zagadnienia włączania i wyłączania ze środowiska osób z mniejszymi szansami, poszukiwania rozwiązań dotyczących zwiększenia świadomości społecznej związanej z tym tematem wśród młodzieży.

Projekt miał na celu wspólne odkrywanie przez młodych ludzi wagi akceptacji i przynależności do środowiska, otwarcie na różnorodność poglądów, szacunek do drugiego człowieka, aktywizację młodzieży w działania społeczności lokalnych poprzez zwiększenie ich świadomości na temat tego, jak ważna jest akceptacja społeczna.

Głównymi celami projektu było zwiększenie świadomości społecznej młodych ludzi, promowanie włączania się w działania społeczności lokalnych poprzez tworzenie lokalnych grup inicjatywnych, promowanie pozytywnych wzorców postaw i zachowań wśród młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem i ryzykiem, rozwinięcie postawy otwartości, szacunku dla różnorodności i drugiego człowieka ponad barierami narodowościowymi i kulturowymi, zwiększenie zainteresowania uczestników i innych młodych liderów w ich środowiskach współpracą międzynarodową czy też rozwinięcie wśród młodych ludzi samodzielności, odpowiedzialności i postawy aktywności.


Projekt „No Limits – All together”, realizowany w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.