„Lokalny klimat – młodzieżowa strategia” to projekt mający na celu zwiększenie świadomości obywatelskiej i ekologicznej młodych ludzi, wzmocnienie ich współpracy z władzami lokalnymi oraz stworzenie zestawów rekomendacji z zakresu ochrony środowiska na poziomie danego samorządu.

Projekt „Lokalny klimat – młodzieżowa strategia” to przedsięwzięcie innowacyjne w skali woj.
opolskiego. Pilotażowy program zakłada połączenie potencjału i zaangażowania młodych ludzi –
aktywistów ekologicznych i rosnącej gotowości ze strony samorządów do kompleksowego
podejmowania tych kwestii dla wspólnego, partycypacyjnego opracowania założeń lokalnych
strategii proekologicznych.


Pilotażowy program obejmie 4 samorządy lokalne oraz poziom regionalny (wojewódzki).


W ramach projektu utworzone zostaną zespoły robocze, łączące młodych aktywistów,
przedstawicieli samorządów i NGO, które na bazie przeprowadzonej diagnozy, obejmującej analizę
danych zastanych i lokalnych działań i konsultacje ze specjalistami, opracują katalogi
rekomendacji – założenia wyjściowe dla lokalnych strategii proekologicznych. Proces obejmować
będzie również konsultacje społeczne, przeprowadzone na poziomie poszczególnych społeczności
lokalnych oraz towarzyszącą im kampanię, podkreślającą wagę działań na rzecz ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju oraz obywatelskiego zaangażowania.


Wymianie doświadczeń i dobrych praktyk służyć będzie wizyta studyjna zrealizowana w
partnerstwie z NGO Terram Pacis z Oslo, doświadczoną w realizacji programów edukacji
ekologicznej i na rzecz zrównoważonego rozwoju.


Całość zakończy cykl inicjatyw lokalnych, będących pierwszym krokiem we wdrażaniu założeń
strategii.

Działania realizowane w okresie 1.12.2021-31.03.2023 r.


Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Działania realizowane w okresie 25.07.2022-31.10.2022 r. finansowane ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.


Aktualności